Jak zostać wolontariuszem?

Zapraszamy do schroniska wszystkich chętnych na wyprowadzanie psiaków:

w każdą niedzielę od 9:30!

Aby zostać naszym wolontariuszem musisz spełnić określone niżej wymagania i przestrzegać regulaminu:

1. Wolontariuszem może zostać każdy kto:
* kocha zwierzęta,
* pragnie nieodpłatnie pracować na ich rzecz,
* ukończył 18 lat lub przedłoży pisemną zgodę rodziców lub opiekunów,
* jest ogólnie zdrowy ,
* złoży wypełniony formularz zgłoszeniowy,
* zostanie przeszkolony (szkolenia w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 9.30 na terenie schroniska) i wpisany do rejestru wolontariuszy Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „AZYL” w Białej Podlaskiej.
2. Wolontariusz wykonuje zlecone czynności w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, na akcjach Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „AZYL” lub innym wskazanym miejscu.
3. Wolontariusz ma obowiązek:
* noszenia identyfikatora w czasie akcji z udziałem wolontariuszy organizowanych przez Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „AZYL”,
* przestrzegania przepisów BHP i zasad bezpieczeństwa oraz poleceń kierownika schroniska i innych osób uprawnionych,
* wykonywania czynności związanych z opieką nad zwierzętami oraz utrzymaniem czystości na terenie obiektu i zapewnieniem zwierzętom odpowiednich warunków bytowych zlecanych przez kierownika schroniska lub innego uprawnionego pracownika,
* wykonywania innych czynności związanych z funkcjonowaniem schroniska.
4. Zlecane wolontariuszom czynności związane z opieką nad zwierzętami mogą polegać szczególności na:
* wyprowadzaniu na spacery wyznaczonych psów na smyczach,
* czesaniu wyznaczonych psów i kotów,
*  pomocy w przygotowaniu zwierząt do uczestnictwa w akcjach organizowanych przez Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „AZYL” .
5. Zlecane wolontariuszom czynności związane z utrzymaniem czystości na terenie obiektu i zapewnieniem zwierzętom odpowiednich warunków bytowych mogą polegać w szczególności na :
* sprzątaniu boksów i pomieszczeń dla zwierząt,
* myciu misek zwierząt.
6. Wolontariusze nie mogą bez zgody kierownika Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt lub upoważnionego pracownika wyprowadzać zwierząt z boksów i wykonywać zabiegów pielęgnacyjnych.
7. Wolontariusze zobowiązani są do udziału w akcjach organizowanych przez Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „AZYL”.
8. Wolontariusz może zostać skreślony z rejestru wolontariuszy Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „AZYL” w przypadku:
* rezygnacji (pisemnej lub ustnej),
* niepodjęcia żadnych czynności na rzecz Stowarzyszenia lub Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez okres 3 miesięcy,
* dopuszczenia się na terenie Schroniska zachowania rażąco sprzecznego z zasadami bezpieczeństwa lub naruszającego porządek prawny,
* z powodu utraty zaufania Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „AZYL”.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany – dołącz do nas wypłeniając formularz: 

Następnie dostarcz go do naszej placówki.

Brak możliwości komentowania